Rezwenn nou!

Ki lavantaz pou ou mark?

 • 1

  Vizibilite ek notoryete asire

  Made in Moris fer ou benefisie enn platform nasional pou kominikasion (evennman gran piblik, partener media, vizibilite lor Internet ek lor paz Facebook Made in Moris…) ki grandi vizibilite ou bann prodwi ek fer ou mark vinn deplizanpli atraktif.

 • 2

  Enn promes kalite ki rekoni

  Nou ofer ou bann kliyan enn garanti siplemanter lor satisfaksion ek kalite. Bann prodwi Made in Moris, zot rekoni pou lefet ki zot reponn a bann kriter spesifik, ki finn poze dan enn kaye-de-sarz ki finn devlope par SGS.

 • 3

  Enn sinerzi profitab

  Bann lantrepriz ki ena label Made in Moris se bann lantrepriz ki angaz zot dan devlopman sosial, lanvironnman ek lekonomi nou pei. Vinn enn aderan Made in Moris se integre enn rezo dinamik bann antreprener angaze ki partaz bann mem valer.

 • 4

  Enn ameliorasion ki pa arete

  Vinn aderan Made in Moris, se lans ou dan enn demars toultan ameliore e sa, li profitab pou ou performans ek ousi pou ou bann anplwaye. Kan SGS vizit ou lantrepriz, zot amenn enn regar obzektif ek zist lor ou aktivite ek zot akonpagn ou dan ou lanvi progrese.

 • 5

  Enn valorizasion ek distinksion ki fer ou sorti gagnan

  Label Made in Moris azir kouma enn akselerater fierte nasional parski li ankouraz dimounn aste bann prodwi ki fabrike lokalman. Sa permet ou diferansie ou avek bann prodwi ki inporte ek li konsolid ou plas lor marse lokal.

 • 6

  Enn marz preferans dan bann kontra piblik

  Ou enn PME ki reponn a bann lapel-dof piblik ek ou demann oumem ki manier Made in Moris kapav itil pou ou. Depi 2019, ena marz preferans 40% rezerve a bann PME ki fabrik bann prodwi lokalman.

« Nos employés, les Maurilaitiers, vivent concrètement le terme « ena nou lame ladan ! ». Fabriquer des produits Made in Moris de qualité est une source de fierté et d’engagement ; cela donne du sens au travail de chacun. ».

Christian Maudave

Directeur Ressources Humaines de Maurilait

Kouma fer enn demann adezion?

 • 1

  Konplet ou form evaliasion ek soumet li online, sa mem ki pou ed nou pou kone si ou mark li elizib selon bann kriter Made in Moris. Enn fwa ki nou finn gagn ou aplikasion, nou pou kontakte ou pou ki nou kapav plis konpran ou biznes ek sa ki pe motiv ou pou vinn enn manb Made in Moris.

 • 2

  Si ou mark li elizib, ou pou gagn enn pak aplikasion pou rant manb ansam avek enn video explikatif. Ranpli li ek avoy nou li.

 • 3

  Enn fwa ki ou finn avoy ou aplikasion pou rant manb, SGS, nou partner "kalite", pou kontakte ou pou organiz enn visit lor konformite ou konpagni.

Komie sa koute ?

 

Ou anrezistre opre SME Mauritius?

Ou anrezistreman opre SME Mauritius kapav sponsor ou ziska Rs. 50 000 atraver “Made in Moris Scheme”.

Pou rapel, enn SME (tipti ou mwayen lantrepriz) se enn lantrepriz ki anrezistre enn sif-dafer mwins ki Rs 50 milion.

 

Fer enn estimasion ou kontribision (San Tax) avek nou kalkilatris anba.

Ou nek zis bizin swazir dan ki fourset sif-dafer ou lantrepriz ete!

 

Vizit konformite ki dirize par nou partener kalite SGS ek Made in Moris faktire ene sel fwa. Li osi kalkile lor sif-dafer.

Chiffre d’affaires < à Rs 10 millions - Frais de visite de conformité : Rs 7500 + tva 

Chiffre d’affaires > à Rs 10 millions - Frais de la visite de conformité : Rs 11500 + tva

 

 

PME

Sif-dafer lantrepriz ki mwins Rs 50 milion

Lantrepriz

Sif-dafer lantrepriz plis ki Rs 50 milion

group

Tarif group

Get ousi

Rezwenn nou

Demann adezion

Kontak

Kontak