Made in Moris

Ki sann-la nou ete?

a propos de mim

Nou Made in Moris. Enn tipti logo ki ena enn gran responsabilite: nou ateste ki enn prodwi ena so lorizinn dan Moris.

 

Parski nou fier ar kalite bann prodwi ki fabrike dan Moris ek ousi bann konpetans lokal, nou finn kree enn label ek enn siniatir an Kreol, “Ena nou lame ladan!”, ki finn ed konsomater pou fer diferans ant bann prodwi lokal ek bann prodwi ki inporte.

 

 

Nou obzektif ?

 

 • Stimil lof ek demann bann prodwi lokal

 • Valoriz kalite, inovasion ek savwar-fer morisien

 • Protez bann lanplwa direk ki lindistri lokal fourni

 • Mintenir lanplwa dan Moris e ankouraz bann nouvo metie

 • Favoriz kreasion bann nouvo lalign prodiksion

 • Donn enn lelan kreativite ek ankouraz enn ameliorasion kontiniel.

 

 

Eski ou ti kone ?

 

Pou ki enn prodwi gagn atestasion Made in Moris, li bizin ranpli de kriter obligatwar lor transformasion ek valer azoute. Prodwi-la ranpli ousi enn kaye-de-sarz presi.

Kifer ou bizin krwar dan nou ?

Made in Moris zere par enn lekip profesionel ki pasione

Nou travay avek sikse depi 10 an e nou mision li lor enn long-term

Mark-la rekoni ek popiler parmi bann Morisien

Bann lantrepriz ki aderan finn angaz zot pou donn la kalite ek ena enn ameliorasion kontiniel

Bann sif inportan

 • NOTORYETE
  + de 80% 
  bann Morisien tou zenerasion konn label-la

 • LANPLWA
  + de 75%

  bann Morisien panse ki label-la kree plis loportinite lanplwa

 • DIVERSITE
  56%

  bann Morisien konn omwin enn sekter aktivite label-la

 • LEKONOMI
  75%

  bann Morisien dakor ki label Made in Moris kontribie dan lekonomi Moris ek dan prodiksion lokal

 • SAVWAR-FER
  + de 70%

  bann Morisien panse ki label-la ed bann prodikter lokal met an-avan zot expertiz

 • ANTREPRENARYA
  + de 65%

  bann Morisien panse ki label Made in Moris ofer enn rezo antreprener

 • SAVER
  72%

  panse ki label-la permet bann Morisien gagn bann prodwi ki adapte ar seki zot kontan

 • MORISIANISM
  63%

  bann Morisien panse ki label-la reprezant lidantite morisienn

 • FIERTE
  + de 60%

  bann Morisien fier kan zot aste bann prodwi avek label Made in Moris

Nou bann valer

 • Sitwayen

 • Responsab

 • Determine

 • Federater

 • Novater

 • Perenn

Get ousi

Rezwenn nou !

Rezwenn nou !

Made in Moris

Nou bann mark

Made in Moris

Nou bann partener